Et trygt og godt skolemiljø

Miljø

Alle elever på Ammerud skole har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking. Begrepet krenkelser skal tolkes vidt og omfatte direkte handlinger som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men også mer indirekte som utestenging, isolering og baksnakking.

 

På Ammerud skole ønsker vi å forberede og gjøre elevene i stand til å kunne mestre sitt eget liv og sin egen psykiske helse, ta sosialt ansvar og vise medborgerskap.  Vi ønsker å utvikle elever som er:

•Trygge på at voksne vil dem vel, ser dem og passer på dem.
•Rause og omsorgsfulle ved å inkludere alle, ta vare på hverandre og skolen.
•Modige til å stå opp for seg selv, hjelpe sine medelever og våge å heve sin stemme.

"Planen for et trygt og godt skolemiljø" legger føringer på hvordan Ammerud skole arbeider for å skape et trygt og godt skolemiljø (jf. § 9 A i opplæringsloven), og hvordan skolen håndterer krenkelser.

I vårt arbeid er det tre viktige forutsetninger som må ligge til grunn:

Ammerud skole  skal drive et aktivt og systematisk arbeid for å fremme et trygt og godt skolemiljø.

Alle ansatte på Ammerud skole har en plikt til å følge med, undersøke, gripe inn, varsle og sette inn tiltak når de får mistanke om eller kjennskap til krenkelser

Skolen og hjemmet har en åpen og god kommunikasjon.

Elever og foresatte ved Ammerud skal møte voksne som har kompetanse, vilje og mot til å gjøre sitt ytterste for å skape et trygt og godt skolemiljø. De skal oppleve og erfare å bli tatt på alvor når de har en bekymring.

 

Oslo, August 2018

Kiet Minh Dang

Rektor