Strategisk plan

"Ammerud skole – Et godt sted å være! Et godt sted å lære!"

Organisering av undervisningen

"Nye Ammerud skole" er en flerkulturell 1.–7.trinns skole i Grorud bydel. Hvert trinn disponerer en base med en kapasitet på 90 elever som organiseres i 4 kontaktgrupper. Opplæringsøktene foregår delvis i kontaktgruppene, i mestringsgrupper på tvers av kontaktgruppene og i faggrupper tilpasset elevenes behov. I tillegg gis det tilpassede kurs rettet mot elever som ikke har oppnådd faglig forventet utvikling, eller elever med stort læringspotensial som trenger større utfordringer, både i og utenfor kontaktgruppene.

Det store laget rundt elevene

Hvert lærerteam består av 4 kontaktlærere og 1 spesialepedagog, samt noen ressurslærere som fordeles mellom trinnene. I tillegg har skolen også egne faglærere i Mat & helse, Kunst & håndverk og Kroppsøving. For å bistå lærerteamene har skolen et eget "team MerLæring" bestående av 3 leselærerspesialister og 3 regnelærerspesialister, samt 2 sosiallærer med hvert sitt fagfelt innenfor "Trygt og godt skolemiljø" og "Spesialpedagogikk og tilpasset opplæring".

Høye ambisjoner på elevenes vegne

Elevene på Ammerud skole presterer godt. Vi har hatt stabile, gode og til dels stigende elevresultater på nasjonale prøver, overgangsprøver og kartleggingsprøver de siste 3 årene. Disse resultatene skal vi arbeide hardt og kontinuerlig med for å beholde og løfte ytterligere. Elevundersøkelsene, Foreldreundersøkelsene og Brukerundersøkelsene på AKS viser også at mobbetallene er lave og at elevene har det godt og trives. Foresatte er fornøyd med skolens oppfølging av elevene både faglig og sosialt. Mer informasjon om elevresultatene og undersøkelsene ligger på minosloskole.no og skolens hjemmeside ammerud.osloskolen.no.

Skolens fokusområder

Områdene i Strategisk plan for 2018 er basert på føringene fra Byrådet og Utdanningsetatens verbalvedtak for perioden:

 1. Alle skal lære. Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret.
 2. Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring.
 3. Alle skal ha et godt lærings - og arbeidsmiljø preget av ro og orden, fritt for mobbing og vold.
 4. Alle elever i aktivitetsskolen skal få et tilbud som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag.

Ammerud skole ønsker å jobbe strategisk, systematisk og langsiktig. De fleste strategiske initiativene (tiltakene) i Strategisk plan 2018 videreføres fra i fjor, og er utarbeidet i forhold til skolens tidligere oppnådde resultatmål faglig og sosialt. Fokus på lesing, skriving og regning som grunnleggende ferdigheter i alle fag er en gjennomgående føring ved skolen. Tilbakemelding og oppfølging av elevenes utvikling og måloppnåelse gjøres kontinuerlig, ukentlig i "Elevtimen – møte mellom lærerne på team og sosiallærerne" og i "Elevsaksmøte – møte mellom sosiallærerne og ledelsen", og ved milepæler som i elevsamtaler, utviklingssamtaler og analysemøter. Nytt for dette året er skolens satsing på bruk av læringsbrett som et læringsverktøy i undervisningen for elevene, og som et arbeidsverktøy til kommunikasjon, planlegging og samhandling for de ansatte.

Lokale fokusområder for utviklingsarbeidet på Ammerud skole:

 • Innføring i bruk av Læringsbrett – implementere "Plan for IKT i undervisning" og "Kompetansehevingsplan for ansatte".
 • Lesing og skriving – implementere "Plan for lese- og skriveopplæring"
 • Regning – implementere "Plan for matematikkopplæring".
 • Analysekompetanse – heve pedagogenes kompetanse i tracking, analyse av data, vurdering/måling av effekt, iverksetting/justering av tiltak.
 • Godt og trygt skolemiljø – implementere "Plan for et godt og trygt skolemiljø".
 • Forsterket tilpasset undervisning – utvide "Innsats MerLæring 1–7" med spesialistlærere i lesing og regning.
 • Utvikle gode og målrettedelæringsstøttende aktiviteter på AKS.
 • Videreutvikle "Folkehelseprosjekt med fokus på sunt kosthold og fysisk aktivitet".

Både lærere, ledelsen og øvrige ansatte arbeider systematisk med å gi elevene god læring med høy grad av trivsel. En forutsetning for å lykkes med dette er også et godt, trygt og inkluderende skolemiljø. I tillegg til det faglige fokuset, arbeider vi derfor også målrettet med heve ansattes kompetanse innenfor tema som:

 • En mangfoldig skolekultur
 • En ansvarsbevisst skoleledelse
 • En relasjonsbasert klasseledelse
 • Et tillitsfullt skolehjem-samarbeid
 • Kunnskap om regelverk
 • Kunnskap om definisjon
 • Plikt til å mistenke, avdekke, intervenere og følge opp

Aktivitetsskolen Ammerud – arena for lek, læring, sosial mestring og språklig utvikling

Elever på 1.–3. trinn får tilbud om gratis deltakelse før og etter skoletid skoleåret 2018/2019. Ved Ammerud skole er AKS en viktig del av skoledagen for elever på 1.–4.trinn. Elevene gis både god sosial og faglig utvikling gjennom frilek, gode rutiner, læringsstøttende aktiviteter, samt et varmt, sunt og variert måltid med vekt på grove produkter, grønnsaker, salater og frukt hver dag.

Aktivitetsskolen skal støtte opp om skolens arbeid for å nå kompetansemålene i læreplanen. Dette gjennom et godt kollegialt samarbeid mellom skolens pedagoger og skoleAKS-assistenter. Team MerLæring bistår skoleAKS-assistenter med å utvikle gode og pedagogiske læringsstøttende aktiviteter. Spesialistlærerne i team MerLæring fungerer også som veiledere for skoleAKS-assistentene der de går aktivt inn i hverdagen for å modellere, observere og gi tilbakemelding både på gruppe- og individnivå.

 

Strategisk plan 2020