Vår profil

Mangfold, mestring og medvirkning

Eksisterende skolebygg erstattet i 2005 det opprinnelige skole-bygget fra 1967. "Nye Ammerud skole" er en flerkulturell 1.-7.trinns skole i Grorud bydel. Hvert trinn disponerer en base med en kapasitet på 90 elever som organiseres i 4 kontaktgrupper. Opplæringsøktene foregår delvis i kontaktgruppene, i mestringsgrupper på tvers av kontaktgruppene og i faggrupper tilpasset elevenes behov. I tillegg gis det tilpassede kurs rettet mot elever som ikke har oppnådd faglig forventet utvikling, eller elever med stort læringspotensial som trenger større utfordringer, både i og utenfor kontaktgruppene.

Hvert lærerteam består av 4 kontaktlærere og 1 spesialepedagog, samt noen ressurslærere som fordeles mellom trinnene. I tillegg har skolen også egne faglærere i Mat & helse, Kunst & håndverk og Kroppsøving. For å bistå lærerteamene har skolen et eget "team MerLæring" bestående av 3 leselærerspesialister og 3 regnelærerspesialister, samt 2 sosiallærer med hvert sitt fagfelt innenfor "Trygt og godt skolemiljø" og "Spesialpedagogikk og tilpasset opplæring".                                                                                                    

 

Mangfold

Det flerkulturelle mangfoldet i elevgruppen medfører både berikelse og utfordringer. Elevene får kjennskap til ulike kulturer gjennom det daglige samværet med sine medelever på skolen, noe som gir dem en unik kompetanse i flerkulturell forståelse. De fleste elevene ved skolen er født i Norge men snakker likevel familiens morsmål hjemme. De må forholde seg til to kulturelle virkeligheter, noe som kan være krevende. Skolen må forholde seg til at elevene har ulik kompetanse i norsk språk. Dette imøtekommes ved tilpasset opplæring og særskilt begreps - og språkopplæring.

 

Mestring

Det er mye som kreves av dagens elever. I tillegg til de faglige kompetansemålene som settes for hvert trinn i ulike fag, skal de mestre det sosiale samspillet med andre elever og de voksne ved skolen.

Læring skjer ved opplevelse av mestring. Skolen må legge til rette for en undervisning som både gir elevene følelse av trygghet for at de mestrer det som kreves - men som også gir utfordringer for å oppnå videre utvikling og økt kompetanse. Lærernes kontinuerlige tilbakemelding til elevene individuelt og i gruppe er en viktig faktor for å oppnå mestring og ny læring for elevene.

 

Medvirkning

Læring krever aktiv deltakelse av elevene i undervisningen. Elevene må derfor stimuleres til medvirkning både når det gjelder planlegging av tema og aktiviteter og det å være fokusert og følge med i undervisningstimene. Det må presiseres for elevene at skole og utdanning er viktig. Skolens oppgave er å skape god kultur for læring. Elevrådsarbeidet gir mulighet for medvirkning til og igangsetting av tiltak for å styrke skolemiljøet som helhet.