Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Ammerud skole følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Det er rektor som behandler alle permisjonssøknader. Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller ferieturer eller legger planer for andre aktiviteter. Det innvilges ikke permisjon for mer enn 10 skoledager pr. skoleår.  

Slik søker du om permisjon for ditt barn

  1. Fyll ut permisjonssøknaden
  2. Send søknaden til skolens postmottak e-postpostmottak@ude.oslo.kommune.no senest 2 uker før ønsket fri. (Merk e-posten med skolens navn)

Svar på søknaden om permisjon er et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og sendes skolen for videre saksgang.

Last ned permisjonssøknad for elev 

Osloskolen innførte et nytt permisjonsreglement høsten 2013. Målet er å redusere elevfraværet
som tidligere har vært høyt og ført til at elever ikke har fått den opplæringen de har krav på.
Sentrale føringer i Oslostandarden:

  • Det skal i grunnskolen i Oslo ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av prøver og kartlegginger. Unntak; familiebegivenheter av særlig sorgpreget karakter
  • Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie eller andre festpregede familiebegivenheter.
  • Det kan innvilges permisjon til familiebegivenheter av særlig sorgpreget karakter, for eksempel dødsfall eller begravelse.
  • Det kan innvilges permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis permisjon til treningssamlinger eller lignende.