Vår profil

Organisering av undervisningen

Ammerud skole er en flerkulturell 1.-7.trinns skole i Grorud bydel. Hvert trinn disponerer en base med en kapasitet på 90 elever som organiseres i 4 kontaktgrupper. Opplæringsøktene foregår delvis i kontaktgruppene, i mestringsgrupper på tvers av kontaktgruppene og i faggrupper tilpasset elevenes behov. I tillegg gis det tilpassede kurs rettet mot elever som ikke har oppnådd faglig forventet utvikling, eller elever med stort læringspotensial som trenger større utfordringer, både i og utenfor kontaktgruppene.                                                                                                       

Profesjonsfellesskap - Vi bygger kapasitet på vår egen skole

Å innhente veiledning og inspirasjon fra eksterne samarbeidspartnere er viktig, men vi opplever ofte at implementeringen og kompetansen på de ulike satsingsområdene ikke alltid blir værende igjen i organisasjonen. På Ammerud har vi tro på det å bygge kapasitet på vår egen skole da erfaring har vist at endringsarbeid og implementering av gode tiltak med våre egne fagfolk, i større grad har blitt en del av skolens praksis. Derfor har vi gradvis bygd opp flere solide fagteam med formell og relevant kompetanse og erfaring. Fagteamenes roller er tredelt:

1) Undervise eller delta i omsorgsarbeid med elevene.

2) Være skolens ressursperson med spisskompetanse på sitt fagfelt. De skal i samarbeid med skolens ledelse drive med pedagogisk utviklingsarbeid, samt gi ansatte og foresatte råd, veiledning og bistand.

3) Styrke samarbeidet mellom hjem og skole, dette ved å bistå ansatte, foresatte og ledelsen.

Det store laget rundt elevene – De ulike fagteamene

Lærerteam

  • Hvert lærerteam består av 4 kontaktlærere og 1 spesialpedagog, samt noen ressurslærere som fordeles mellom trinnene. Skolen har også egne faglærere i Mat & helse, Kunst & håndverk og Kroppsøving.

Team Spes.ped

  • Består av 1 spesialpedagogisk koordinator og 7 spesialpedagoger. Alle har både en bachelor og en master i spesialpedagogikk med ulike fordypninger. Spesialpedagogene ivaretar elever med behov for spesialundervisning. I tillegg bistår de med kartlegging av enkelt elever, setter tiltak innenfor tilpasset opplæring, jobber med elever i "gråsonen", drøfter utfordringer med kontaktlærere og veileder lærere og assistenter. Spesialpedagogene skal i løpet av 2020 gjennomføre dysleksikurs for sertifisering av LOGOS. Målet for Ammerud skole i 2020 er å bli en dysleksivennlig skole.

Team MerLæring

  • Består av tre leselærere (leselærer 1-2, leselærer 3-4 og leselærer 5-7) og tre regnelærere (regnelærer 1-2, regnelærer 3-4 og regnelærer 5-7) som alle har fordypning i enten lesing eller regning. Våre "spesialistlærere" er skolens fremste fagfolk på sitt fagområde. De har også lang erfaring som lærere på barneskolen. Deres rolle er å bistå elever, videreutvikle ansatte og gi faglig råd til skolens ledelse. Fagfornyelsen skal tas i bruk fra skolestart høst 2020. Lese- og regnelærerne har en sentral rolle i forberedelsen og implementeringen av Fagfornyelsen.

Team Skolemiljø

  • Nytt i år er at vi ønsker å bygge opp vårt eget "Skolemiljøteam" bestående av en sosialarbeider og to miljøterapeuter med utdanning innenfor det psykososiale feltet som barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller bachelorgrad i psykologi. Dette skal være et lavterskeltilbud hvor både elever, ansatte og foresatte kan henvende seg til for å få faglig råd og veiledning. Skolemiljøteamet skal ha et helhetlig perspektiv på forebyggende arbeid sett opp mot skolens elever og skolen som system for å utvikle et trygt og godt skolemiljø. De skal hurtig ta tak i bekymringer rundt enkeltelever og grupper, sette seg inn i saken og vurdere de tiltak som er best egnet å sette inn i situasjonen. De innehar en særskilt kompetanse om arbeid med barn. Her følger de opp elever med samtaler, sosiale ferdigheter og med vedtak. Det gis veiledning i hjem og skolesituasjon, og etableres alternative aktiviteter med mere. Dette for å styrke eleven sosialt, praktisk og ikke minst teoretisk.

Høye ambisjoner på elevenes vegne                                                                      

Elevene på Ammerud skole presterer godt. Vi har hatt gode og stabile elevresultater på nasjonale prøver, overgangsprøver og kartleggingsprøver de siste 3 årene. I tillegg har vi også mange gode sportslige elevresultater. Elevundersøkelsene, Foreldreundersøkelsene og Brukerundersøkelsene på AKS viser at elevene trives og har det godt. Foresatte er fornøyd med skolens oppfølging av elevene både faglig og sosialt. Trivselstallene er høye. Vi skal vi arbeide hardt og målrettet for å beholde og løfte resultatene ytterligere. Måltallene for hovedindikatorene som har blitt satt i Strategisk plan 2020 gjenspeiler skolens ambisjoner.

Fagfornyelsen - Skolens fokusområder

Ammerud skole ønsker å jobbe strategisk, systematisk og langsiktig. Mange av de strategiske initiativene (tiltakene) i Strategisk plan for 2020 har blitt videreført fra 2019, og er utarbeidet fra skolens tidligere oppnådde resultatmål faglig og sosialt. Fokus på lesing, skriving og regning som grunnleggende ferdigheter i alle fag er en gjennomgående føring ved skolen. Tilbakemelding og oppfølging av elevenes utvikling og måloppnåelse gjøres kontinuerlig, ukentlig i "Elevtimen" (møte mellom lærerne på team og sosiallærerne) og i "Elevsaksmøte" (møte mellom sosiallærerne og ledelsen), og ved milepæler som i elevsamtaler, utviklingssamtaler og analysemøter. Nytt for dette året er skolens ytterligere satsing på:

Trygt og godt skolemiljø

Vi skal heve den sosialfaglige kompetansen hos skolens ansatte. Arbeidet ledes av en sosialarbeider med spisskompetanse i sosialfaglig arbeid på skolen. Både ledelsen, lærerne, assistentene og øvrige ansatte skal jobbe mer systematisk og målrettet for å gi elevene god læring med høy grad av trivsel. En forutsetning for å lykkes er å heve ansattes kompetanse innenfor tema som:

-          En mangfoldig skolekultur

-          En ansvarsbevisst skoleledelse

-          En relasjonsbasert klasseledelse

-          Et tillitsfullt skolehjem-samarbeid

-          Kunnskap om regelverk §9A

-          Kunnskap om definisjon

-          Plikt til å mistenke, avdekke og følge opp

Digital pedagogisk skoleutvikling

Vi lever i en tid der digital utvikling i samfunnet skjer i et enormt tempo. Utvikling og formidling av kunnskap finner nye veier. Det er viktig at skolen forbereder elevene på framtiden og sørger for at de ikke kommer til kort i forhold til utviklingen. Dette ved å legge til rette for å utvikle elevenes evner til å lære, til dybdelæring, samarbeidslæring og refleksjon gjennom teknologien. Vi skal:

-          Ta i bruk læringsbrett i undervisningen på en hensiktsmessig måte.

-          Ta i bruk læringsbrett som et arbeidsverktøy til kommunikasjon, planlegging og samhandling for de ansatte.

-          Utvikle og implementere "Plan for IKT i undervisning"

-          Heve lærernes kompetanse i bruk av teknologien - "Kompetanseplan for lærerne".

Folkehelse

Videreutvikle "Folkehelseprosjekt med fokus på sunt kosthold og fysisk aktivitet", i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Ammerud skole har folkehelse som ett av sine viktigste satsningsområder. Dette skyldes levekårsutfordringer i Bydel Grorud. Skolen har gjennomført en rekke tiltak som er med på å bedre elevenes kosthold og fysisk aktivitet. Vi ser likevel viktigheten med å øke denne innsatsen ytterliggere og vil derfor kommende skoleår opprette:

-          et kantinekjøkken for servering av frokost og sunne varme retter for elever på AKS hver dag, samt legge til rette for sunne lunsjvalg for skolens ansatte.

-          et nærmiljøanlegg bestående av attraktive idrettsarenaer, skolehage og varierte lekeområder som innbyr til mer fysisk aktivitet og lek.

Aktivitetsskolen Ammerud - arena for lek, fysisk utfoldelse, læring, sosial mestring og språklig utvikling
Elever på 1.-4. trinn får tilbud om gratis deltakelse i kjernetiden. AKS er en viktig del av skoledagen, og målet er at de aller fleste elevene skal benytte seg av dette tilbudet. Elevene gis både god sosial og faglig utvikling gjennom frilek, læringsstøttende aktiviteter, mangfold av praktisk estetiske kurs, idrettskurs, samt et varmt, sunt og variert måltid med vekt på grove produkter, grønnsaker, salater og frukt hver dag.

Aktivitetsskolen skal støtte opp om skolens arbeid for å nå kompetansemålene i læreplanen. Dette gjennom et godt kollegialt samarbeid mellom skolens pedagoger og skoleAKS-assistenter. Dette ved at:

  • "Team MerLæring" bistår skoleAKS-assistenter med å utvikle gode og pedagogiske læringsstøttende aktiviteter. Lese- og regnelærerne i team MerLæring fungerer også som veiledere for skoleAKS-assistentene der de går aktivt inn i hverdagen for å modellere, observere og gi tilbakemelding både på gruppe- og individnivå.
  • "Team Skolemiljø" deltar i omsorgsarbeidet med elevene på AKS, herunder oppfølging av elevene i skolens fellesarenaer som skolegården, basen, klassen, korridorene og friminuttene. Miljøterapeutene skal også veilede skoleAKS-assistenter rundt enkeltelever og grupper med elever, og bidra til at elevene på AKS trives, og har det trygt og godt.