Vår profil

"Mangfold, mestring og medvirkning"

Eksisterende skolebygg erstattet i 2005 det opprinnelige skole-bygget fra 1967. "Nye Ammerud skole" er en baseskole med fleksible undervisningsarealer. Hvert trinn disponerer en base med fire kontaktgrupperom, et storrom, samtalerom og lager. Hvert trinn har en kapasitet på 90 elever som organiseres i 5 kontaktgrupper, 5 kontaktlærere og ressurslærer har et felles ansvar for opplæringen av elevene på trinnet. 

Opplæringsøktene holdes delvis i kontaktgruppene, i mestringsgrupper på tvers av kontaktgruppene og faggrupper tilpasset praktisk estetiske fag. Skolens timeressurser er styrt inn mot kontaktgrupper på 18 elever, noe som medfører et utvidet ansvar for kontaktlærerne til å stå for opplæringen i særskilt språkopplæring og deler av spesialundervisningen.

Mangfold

Det flerkulturelle mangfoldet i elevflokken medfører både berikelse og utfordringer. Elevene får kjennskap til ulike kulturer gjennom det daglige samværet med sine medelever på skolen, noe som gir dem en unik kompetanse i flerkulturell forståelse. De fleste elevene ved skolen er født i Norge men snakker likevel familiens morsmål hjemme. De må forholde seg til to kulturelle virkeligheter, noe som kan være krevende.

Skolen må forholde seg til at elevene har ulik kompetanse i norsk språk. Dette imøtekommes ved tilpasset opplæring og særskilt begreps - og språkopplæring.

Mestring

Det er mye som kreves av dagens elever. I tillegg til de faglige kompetansemålene som settes for hvert trinn i ulike fag, skal de mestre det sosiale samspillet med andre elever og de voksne ved skolen.
Læring skjer ved opplevelse av mestring. Skolen må legge til rette for en undervisning som både gir elevene følelse av trygghet for at de mestrer det som kreves - men som også gir utfordringer for å oppnå videre utvikling og økt kompetanse. Lærernes kontinuerlige tilbakemelding til elevene individuelt og i gruppe er en viktig faktor for å oppnå mestring og ny læring for elevene.

Medvirkning

Læring krever aktiv deltakelse av elevene i undervisningen. Elevene må derfor stimuleres til medvirkning både når det gjelder planlegging av tema og aktiviteter og det å være fokusert og følge med i undervisningstimene. Det må presiseres for elevene at skole og utdanning er viktig. Skolens oppgave er å skape god kultur for læring. Elevrådsarbeidet gir mulighet for medvirkning til og igangsetting av tiltak for å styrke skolemiljøet som helhet.

Aktivitetsskolen en viktig del av skoledagen for elever på 1.-4.trinn. Elevene gis både god sosial og faglig utvikling gjennom gode rutiner og aktiviteter. Med endring i de kommunale føringene for leksehjelp vil det bli gitt tilbud om leksehjelp i AKS i tillegg til økter med faglig fordyping i norsk og matematikk.