Skolemiljøutvalget (SMU)

miljø

Alle skoler skal ha et skolemiljøutvalg. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen og ansatte i skolen skal være representert.

Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU. Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven.

Skolemiljøutvalget kan be skolen om konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. For eksempel kan SMU behandle brukerundersøkelsene og se hva som kan forbedres på skolen ut fra de svarene som er kommet inn. SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se at forbedringer blir gjort.

Skolemiljøutvalget 2020-2021

Leder: Lene Cecilie Stømner

E-post: Lene.Cecilie.Stomner@ude.oslo.kommune.no

SMU-representanter:

Hazar Haugen hazarhaugen@outlook.com

Heidi Marie Kriznik kriznik@hotmail.com

Mer info om Skolemiljøutvalget kan leses her