Hovedseksjon

Innsats MerLæring

Økt lærertetthet skal bidra til at utvalgte skoler får bedre muligheter til å gi elevene tilpasset opplæring. Ammerud skole er en av de få heldige skolene som har siden skoleåret 2017-2018 fått tildelt fire ekstra lærerstillinger.

Disse lærerstillingene skal brukes på 1.-4. trinn for å styrke skolens arbeid knyttet til tidlig innsats og mer tilpasset opplæring for de minste elevene på individnivå. Denne innsatsen skal også være med på å heve kvaliteten på læringsstøttende aktiviteter på AKS for å støtte opp om skolens arbeid med elevenes faglig utvikling.

Etter ett års positiv erfaring med denne innsatsen ønsket skolen å utvide innsatsen til å gjelde også for 5.-7. trinn. Dette ved å ansette ytterliggere to MerLærings-lærere til, en leselærer 5-7 og en regnelærer 5-7. Midlene tas fra skolens eget budsjett..

Fra og med skoleår 2018-2019 ble innsats "MerLæring 1-4" utvidet til innsats "MerLæring 1-7" med totalt 6 spesialistlærere, 3 regnelærere og 3 leselærere. Vi ønsket med denne innsatsen å styrke skolens arbeid ytterligere for alle elevene på individnivå i lesing, skriving og regning.

Les mer om innsats "MerLæring" i dagsavisen: https://www.dagsavisen.no/oslo/ekstra-lerere-til-oslo-ost-1.930467

Organisering av innsats MerLæring på Ammerud skole:                       Organisering 

Målet med innsatsen er å bidra til at:

 • Elevenes norskspråklige ferdigheter forbedres.
 • Elevenes leseferdigheter forbedres.
 • Elevenes regneferdigheter forbedres.

Team MerLæring

MerLærings-lærerne er ekstra lærerressurser på toppen av skolens grunnbemanning.

Team MerLæring består av 6 spesialistlærere:

 • 3 spesialistlærere med spisskompetanse i lesing
  • leselærer på 1.- 2. trinn
  • leselærer på 3.- 4. trinn
  • leselærer på 5.-7. trinn.
 • 3 spesialistlærere med spisskompetanse i regning
  • regnelærer på 1.-2. trinn
  • regnelærer på 3-4. trinn
  • regnelærer på 5.-7. trinn.

Tre hovedoppgaver:

 1. MerLærings-lærerne skal tilby tilpassede kurs rettet mot elever som ikke har oppnådd faglig forventet utvikling, eller elever med stort læringspotensial som trenger større utfordringer. I samarbeid med ansvarlig leder på trinnet, spesialpedagogisk koordinator, kontaktlærere og elevenes foresatte vil Merlærings-lærerne gi elevene intensive og tilpassede kurs som på sikt skal bidra til å øke elevenes læringsutbytte i den ordinære klasseromsundervisningen.
 2. MerLærings-lærerne er skolens faglige ressurspersoner på sitt fag, enten det er i lesing/skriving eller regning. De skal fungere som fagkoordinator og veileder for skolens spesialpedagoger, kontaktlærere, ressurslærere, assistenter og skolens ledelse.
 3. MerLærings-lærerne skal bistå skoleAKS-assistenter med å utvikle gode og pedagogiske læringsstøttende aktiviteter. MerLærings-lærerne skal også fungere som veiledere for skoleAKS-assistentene der de går aktivt inn i hverdagen for å modellere, observere og gi tilbakemelding både på gruppe- og individnivå.