Hovedseksjon

TIEY og FaIFO

Modell

Stasjonsundervisning - TIEY

Elementene i TIEY kommer opprinnelig fra Australias ’Early Years Literacy Program’ og de er tilpasset norske forhold. Modellen har en fast struktur og organisering. Fokuset er tilpasset opplæring. Elevene er organisert i grupper og arbeider på stasjoner. Strukturen sikrer at hver enkelt elev blir sett, får riktig vanskelighetsgrad på oppgavene og veiledning videre i sin utvikling. Organiseringen legger til rette for variert undervisning, motivasjon og mestring. Den tydelige organiseringen skaper forutsigbarhet og trygghet for elevene.

TIEY bygger på et helhetlig læringssyn der både det faglige innholdet og den sosiale interaksjonen kommer til sin rett. Den tydelige strukturen og organiseringen fremmer en dialogisk undervisning.

TIEY-øktene skal ha tydelige mål og kriterier. Underveisvurdering gir lærerne mulighet til å tilpasse og justere undervisningen for et bedre læringsutbytte, i tråd med krav i forskrift til opplæringsloven.

Veiledet lesing, skriving og regning er sentralt i TIEY. Formålet er å legge grunnlaget for at elevene skal bli gode lesere og utvikle hensiktsmessige strategier for leseforståelse i alle fag. TIEY-modellen er tilpasset 1.-3. trinn. På 4.-7. trinn brukes FAIF (Fagtekst i fokus), som er en videreføring av TIEY, med fokus på lese- og læringsstrategier i forhold til fagtekster.

For å sikre læringstrykk og godt læringsutbytte må modellen brukes hensiktsmessig, og tilpasses lokale forhold, behov og elevgruppen.

Her kan dere bli bedre kjent med stasjonsundervisning. Filmene er publisert av Lesesenteret:

Stasjonsundervisning ØKT 1: Hva er stasjonsundervisning?

Stasjonsundervisning ØKT 2: Hvordan bruker stasjonsundervisning?

 

Modellene for TIEY og FAIF     

TIEY - Balansert lese-, skrive- og matematikkopplæring

Kjernen i TIEY-modellen er Balansert lese-, skrive- og matematikkopplæring. Veiledet lesing og skriving, er sentralt. Lese- og skriveferdigheter trenes ved bruk av tilpassede bøker der elevene er organisert i grupper på 3-6 elever. I innlæringen er det å lytte, snakke, lese og skrive likeverdige komponenter. Det samme gjelder for matematikkopplæringen.

FAIF - Fagtekst i fokus

Kjernen i FAIF-modellen er å tydeliggjøre forholdet mellom lesestrategier og læringsstrategier. På mellomtrinnet skal elevene kunne lese for å lære. Derfor må det gis eksplisitt opplæring i hvordan eleven skal lese ulike fagtekster, og hvordan eleven kan bearbeide informasjonen for å lære. Elevene må også få opplæring i hensiktsmessige strategier i skriveprosessen.

Fire delelementer i modellen:

 • Den profesjonelle læreren
  • Det er lærerens ansvar å tenke didaktisk, bruke faglig skjønn, holde seg oppdatert og ta initiativ til etterutdanning og kurs. Det er lederens ansvar å se til at ansatte har nødvendig kompetanse. Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet kan bistå med kursing og oppfølging av skolene.
 • Tidlig oppfølging
  • Tidlig oppfølging skal sikre eksplisitt, individuell opplæring i lesing og skriving innenfor den ordinære undervisningen. Elever som ikke utvikler tilstrekkelige leseferdigheter bør få intensive lesekurs. Flere TIEY-skoler bruker "Ny start" (Reading Recovery). For å kartlegge elevene kan Running Record (leseprotokoll) være et godt verktøy (New Zealand Ministry of Education av Learning Media, 2009). En leseprotokoll er en måte å observere, vurdere og analysere elevenes leseatferd på. Dessuten er lærerveiledningene kartleggingsprøvene på 1.-3.trinn en god støtte i arbeidet.
 • Strategier og strukturer
  • TIEY og FAIF legger til rette for tilpasset opplæring gjennom varierte arbeidsmåter, strategier og organisering. Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i grunnopplæringen, nedfelt i opplæringsloven § 1-3. Forutsigbarheten og tydeligheten i organiseringen er grunnlag for et godt læringsmiljø. I følge Læringsplakaten skal alle elever gis like forutsetninger for å utvikle evner og talent, individuelt og i samarbeid med andre. God underveisvurdering er et nødvendig redskap for å oppnå dette. Vurdering for læring betyr at læreren bruker informasjon om hva elevene mestrer til å justere undervisningen underveis.
 • Skole-hjem samarbeid
  • Et nært og godt samarbeid med foresatte er til elevenes beste. I TIEY og FAIF legger bruk av lesemapper og tilpassede leselekser til rette for kontinuerlig dialog med foresatte om elevens utvikling. Foresatte kan også få støtte og veiledning ved å bruke leseguiden lærerne har laget. I tillegg kan foresatte inviteres til besøksdager for å observere en TIEY-økt, skolen kan gi informasjon og kursing på foreldremøter, og lærerne kan veilede i utviklingssamtalene.