Hovedseksjon

Strategisk plan

Hovedsatningsområder 2021- Ammerud skole

Skolens satsingsområder er i tråd med de politiske føringene fra Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap og Utdanningsetaten mandat for 2021 som omhandler

1.       Trygt og inkluderende læringsmiljø.

2.       Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning, tidlig i skoleløpet.

3.       Elevenes evne til å skape, gå i dybden, tenke kritisk, utforskende, etisk og bærekraftig på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet (LK20).

Ammerud skole ønsker å jobbe strategisk, systematisk og langsiktig. Mange av de strategiske initiativene i strategisk plan for 2021 har blitt videreført fra 2020, med utgangspunkt i vår analyse av skolens tidligere oppnådde resultatmål faglig og sosialt, samt tilbakemelding fra elevundersøkelsen, trivselsundersøkelsen, medarbeiderundersøkelsen, foreldreundersøkelsen, AKS-undersøkelsen og daglig samarbeid og dialog med elever, ansatte og foresatte gjennom hele året.

1. Trygt og inkluderende skolemiljø

Trygghet er utgangspunkt for all læring. Alle elever på Ammerud skole skal møtes med varme og omsorg, og av voksne som bryr seg om hvordan de har det. Dette gjør vi ved å heve den sosialfaglige kompetansen hos skolens ansatte. Arbeidet ledes av skolemiljøteamet med spisskompetanse i sosialfaglig arbeid på skolen. Både ledelsen, lærerne, assistentene og øvrige ansatte skal jobbe mer systematisk og målrettet for å gi elevene god læring med høy grad av trivsel. Følgende tema skal gjennomgås:

·         En relasjonsbasert klasseledelse

·         Et tillitsfullt skolehjem-samarbeid

·         Kunnskap om regelverk §9A

2. Inkluderende tilpasset opplæring for å øke elevenes grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet

I klasserommet skal elevene oppleve mestring og variert undervisning som motiverer til innsats og læreglede. For å få til dette vet vi at undervisningen må tilpasses den enkeltes modning og faglige nivå i et inkluderende fellesskap. I tillegg til kontaktlærerne på trinn vil også alle fagteamene ha et felles ansvar for elevenes faglige og sosiale utvikling. Vi har god oversikt over elevenes faglige utvikling gjennom systematisk analyse av ulike elevdata. Denne kunnskapen bruker vi til å tilrettelegge undervisningen slik at hver enkelt elev opplever mestring, motivasjon og progresjon. Lærerne følger opp elevenes faglige og sosiale utvikling sammen med ledelsen gjennom analysemøter, løpende observasjon og ukentlig fagtid, elevtime og elevsaksmøte. På denne måten får vi satt inn og justert tiltak tidlig og kontinuerlig for at elevene skal utvikle seg videre.

3. Elevenes evne til å skape, gå i dybden, tenke kritisk, utforskende, etisk og bærekraftig på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet (LK20)

Vi er godt i gang med å implementere LK20. Arbeidet med overordnet del - verdiløftet i praksis ga oss en gylden mulighet til å reflektere, drøfte og samle oss om en ny felles visjon for skolen:

"Ammerud skole – Sammen møter vi fremtiden"

Vi har dypdykket ned i nye og spennende elementer som tverrfaglige temaer, dybdelæring, digital kompetanse, kritisk tenkning, utforsking, problemløsning, kreativitet mm. Fokuset dette året vil være å legge til rette for at ny kunnskap som skolens ansatte har tilegnet seg, etableres, befestes og kommer til syne gjennom ny endret undervisningspraksis i tråd med LK20. Et eksempel på dette er endring av elevenes timeplan hvor vi har lagt til rette for synlig sammenheng mellom grunnleggende ferdigheter og tverrfaglig arbeid. Vi har også ommøblert basene for å oppmuntre til mer elevaktiv undervisning og samarbeidslæring (EUS – Elevaktiv Undervisning og Samarbeidslæring). Dette er stasjonsbasert undervisning med veiledet læring. Elevene vil møte åpne og rike oppgaver hvor de må anvende ferdigheter, kunnskap og kompetanser fra flere fag for å løse oppgaver og argumentere for sine funn.

Det gjenstår to moduler i kompetansepakken fra Utdanningsdirektoratet som vi skal gjennomgå:

·         Modul 2: Læreplan for fag

·         Modul 5: Profesjonsfelleskap og veien videre

Et godt arbeidsmiljø for alle

På Ammerud skole skal vi drive med god undervisning på et høyt faglig nivå. Et godt lærings- og arbeidsmiljø er en viktig innsatsfaktor for å nå skolens mål. I vår strategiske plan er handlingsplan for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen MTM høst 2020 et viktig strategisk initiativ. I dette arbeidet legges det vekt på arbeidsmiljøets betydning for skolens og medarbeidernes personlige og faglige utvikling. Vi skal ha et arbeidsmiljø som er stimulerende, utviklende og inkluderende. Handlingsplanen fremhever betydningen av å skape gode faglige og sosiale møteplasser, en trygg og god tilbakemeldingskultur, samt å legge til rette for lederutvikling og god ledelse. Handlingsplanen skal sikre en god og trygg arbeidsplass, der alle ansatte blir ivaretatt og ikke utsettes for negative fysiske eller psykiske belastninger. Alle ansatte har et selvstendig ansvar for arbeidsmiljøet i daglig samhandling og dialog. Aktiv medvirkning er en forutsetning for å oppnå et optimalt arbeidsmiljø. Gjensidig forståelse og respekt for hverandres ulike roller og funksjoner, tydelig beskrivelse av organisering og klarhet i ansvarsforhold, er viktige forutsetninger for et godt arbeidsmiljø.

Positiv forskjellsbehandling for å styrke overgangen fra barnehagen til skolen

Skolen skal ivareta elevene på 1. trinns behov for omsorg og trygghet i overgangsprosessen, samt bidra til at opplæringen tilpasses den enkelte elev allerede fra første skoledag. Å gå fra barnehagen med flere voksne som deltar i omsorgsarbeidet til skolen med kun en kontaktlærer som både må ivareta danningsoppdraget og utdanningsoppdraget er krevende. Vi erkjenner at vi ikke har lykkes godt nok med dette arbeidet selv om vi har prøvd ut mange ulike tiltak de siste årene. Om alle elevene på 1.-7 trinn skal få likeverdige muligheter, må vi tørre å forskjellsbehandle. Elevenes behov må legges til grunn for våre prioriteringer og handlinger. Tiltak som større bemanning, annerledes organisering og økt krav til mer systematisk undervisning i begynneropplæring for 1. trinn er et viktig strategisk initiativ i dette arbeidet.

Viktighet med å bygge kapasitet på egen skole

Å innhente veiledning og inspirasjon fra eksterne samarbeidspartnere er viktig, men vi opplever ofte at implementeringen og kompetansen på de ulike satsingsområdene ikke alltid blir værende igjen i organisasjonen. På Ammerud har vi tro på det å bygge kapasitet på vår egen skole da erfaring har vist at endringsarbeid og implementering av gode tiltak med våre egne fagfolk, i større grad har blitt en del av skolens praksis. Derfor har vi gradvis bygd opp flere solide fagteam med formell og relevant kompetanse og erfaring, der hvor deres roller er tredelt:

1) Undervise og delta i omsorgsarbeid med elevene.

2) Være skolens ressursperson med spisskompetanse på sitt fagfelt. De skal i samarbeid med skolens ledelse drive med pedagogisk utviklingsarbeid, samt gi ansatte og foresatte råd, veiledning og bistand.

3) Styrke samarbeidet mellom hjem og skole, dette ved å bistå ansatte, foresatte og ledelsen.

Hovedfokus på årets strategisk plan vil være på punkt 2 og 3 med mål om å videreutvikle og heve kvaliteten på nåværende praksis.

Det store laget rundt elevene – De ulike fagteamene

Våre tre fagteam har blitt etablert. Fokus dette året er å forbedre dialogen og samhandlingen mellom de tre fagteamene for å heve kvaliteten på den veiledningen og bistanden som gis til den enkelte lærer/assistent.

·         Team Spes.ped

Består av 1 spesialpedagogisk koordinator og 6 spesialpedagoger. Alle har både en bachelor og en master i spesialpedagogikk med ulike fordypninger. Spesialpedagogene ivaretar elever med behov for spesialundervisning. I tillegg bistår de med kartlegging av enkelt elever, setter tiltak innenfor tilpasset opplæring, jobber med elever i "gråsonen", drøfter utfordringer med kontaktlærere og veileder lærere og assistenter. Spesialpedagogene skal i løpet av 2021 gjennomføre dysleksikurs for sertifisering av LOGOS. Målet for Ammerud skole i 2021 er å bli en dysleksivennlig skole.

·         Team MerLæring

Består av tre leselærere (leselærer 1-2, leselærer 3-4 og leselærer 5-7) og tre regnelærere (regnelærer 1-2, regnelærer 3-4 og regnelærer 5-7) som alle har fordypning i enten lesing eller regning. Våre "spesialistlærere" er skolens fremste fagfolk på sitt fagområde. De har også lang erfaring som lærere på barneskolen. Deres rolle er å bistå elever, videreutvikle ansatte og gi faglig råd til skolens ledelse. Fagfornyelsen skal tas i bruk fra skolestart høst 2020. Lese- og regnelærerne har en sentral rolle i forberedelsen og implementeringen av Fagfornyelsen.

·         Team Skolemiljø

Består av fire miljøterapeuter med utdanning innenfor det psykososiale feltet (en barnevernspedagog, to sosionomer og en vernepleier). Dette er et lavterskeltilbud der hvor både elever, ansatte og foresatte kan henvende seg til for å få faglig råd og veiledning. Skolemiljøteamet skal ha et helhetlig perspektiv på forebyggende arbeid sett opp mot skolens elever og skolen som system for å utvikle et trygt og godt skolemiljø. De skal hurtig ta tak i bekymringer rundt enkeltelever og grupper, sette seg inn i saker og vurdere de tiltak som er best egnet å sette inn i de ulike situasjonene. De innehar en særskilt kompetanse om arbeid med barn. Her følger de opp elever med samtaler, utvikling av sosiale ferdigheter og med vedtak. Det gis veiledning i hjem og skolesituasjon, og etableres alternative aktiviteter med mer. Dette for å styrke eleven sosialt, praktisk og ikke minst teoretisk.

Aktivitetsskolen Ammerud - arena for lek, fysisk utfoldelse, læring, sosial mestring og språklig utvikling

Elever på 1.-4. trinn får tilbud om gratis deltakelse i kjernetiden. AKS er en viktig del av skoledagen, og målet er at de aller fleste elevene skal benytte seg av dette tilbudet. Elevene gis både god sosial og faglig utvikling gjennom frilek, læringsstøttende aktiviteter, mangfold av praktisk estetiske kurs, idrettskurs, samt et varmt, sunt og variert måltid med vekt på grove produkter, grønnsaker, salater og frukt hver dag.

Aktivitetsskolen skal støtte opp om skolens arbeid for å nå kompetansemålene i læreplanen. Dette gjennom et godt kollegialt samarbeid mellom skolens pedagoger og skoleAKS-assistenter. Dette ved at:

·         "Team MerLæring" bistår skoleAKS-assistenter med å utvikle gode og pedagogiske læringsstøttende aktiviteter. Lese- og regnelærerne i team MerLæring fungerer også som veiledere for skoleAKS-assistentene der de går aktivt inn i hverdagen for å modellere, observere og gi tilbakemelding både på gruppe- og individnivå.

·         "Team Skolemiljø" deltar i omsorgsarbeidet med elevene på AKS, herunder oppfølging av elevene i skolens fellesarenaer som skolegården, basen, klassen, korridorene og friminuttene. Miljøterapeutene skal også veiled skoleAKS-assistenter rundt enkeltelever og grupper med elever, og bidra til at elevene på AKS trives, og har det trygt og godt.