Hovedseksjon

Folkehelseprosjektet på Ammerud skole

Folkehelseprosjektet er et samarbeid mellom Bydel Grorud, Utdanningsetaten og barneskolene. Målet med prosjektet er å bidra til etablering av gode vaner for kosthold og fysisk aktivitet blant elevene på skolen.

Om prosjektet

I stortingsmelding nr. 16 Resept for et sunnere Norge, vektlegges derfor betydningen av forebyggende arbeid, gjennom å påvirke befolkningens levesett og livsstil. Videre viser statistikken at det er gjennomgående flere med dårlig helse i alle befolkningsgrupper i Bydel Grorud, når vi sammenligner med andre bydeler i Oslo. 

Til grunn for arbeidet ligger kunnskap om at grunnlaget for sosiale helseforskjeller legges tidlig i livet, og satsing på barn og unge gir stor helsemessig og samfunnsøkonomisk gevinst. Skolene utgjør en betydningsfull læringsarena utenfor hjemmet og har en viktig helsefremmende og forebyggende funksjon. Skolens ansatte er i en unik posisjon til å påvirke elevenes levevaner, da levevaner etableres tidlig. Gjennom å fremme fysisk aktivitet, sunt kosthold og helsefremmende vaner blant elevene og deres foreldre, øker vi sannsynligheten for varig livsstilsendring i de enkelte familiene.

Overordnede mål for prosjektet

  • Sikre at elevenes kosthold er i henhold til helsemyndighetenes anbefalinger
  • Sikre at elevene oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet
  • Det er implementert felles retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet på tvers av bydelens barneskoler
  • Sikre medvirkning og informasjonsflyt

Arbeidsgruppen

Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av Eirik Ahdell (mat og helselærer), Adele Hasle (kroppsøvingslærer), Vilde Johannessen (helsesøster), Lene Stømner (undervisningsinspektør), og Kiet Minh Dang (rektor).

Arbeidsgruppen er ansvarlig for utarbeiding av lokal handlingsplan, samt utarbeiding og implementering av tiltakene på skolen.

Tre hovedområder

OMRÅDE   1

Sunt   kosthold

MÅL

Sikre   at elevenes kosthold er i henhold til helsemyndighetenes anbefalinger.

Kosthold er viktig for trivsel, utvikling og læring. I tillegg vil et sunt kosthold forebygge livsstilssykdommer.. Mat og måltider er ikke bare næringsstoffer, men også en viktig trivselsfaktor.

 

OMRÅDE   2

Fysisk   aktivitet

MÅL

Sikre   at alle elevene oppfyller helsemyndighetenes anbefalinger om 60 minutter   daglig fysisk aktivitet med moderat til høy intensitet.

Høsten 2015 ble det gjennomført målinger av elevenes aktivitetsnivå på 1. og 3. trinn på Ammerud skole. Hensikten med målingene var å kartlegge elevenes aktivitetsnivå. Resultatene viste at andelen som oppfylte helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet var lav. Vi mener at det er fullt mulig å påvirke elevenes aktivitetsnivå ved å legge til rette for et godt og variert uteområde for elevene ved skolen.

 

OMRÅDE   3

Skolemiljø

MÅL

Sikre   et trygt og godt læringsmiljø som bidrar til læring og utvikling for den   enkelte elev, og som samtidig fremmer god helse og trivsel.

Det handler om miljøet i klassen. Om forholdet mellom elevene. Om relasjonen lærer-elev. Om relasjonsbasert klasseledelse. Om skolekultur. Om foreldre som bryr seg. Om skolens ansvarsbevisst skoleledelse. Om hvordan det ser ut på skolen. Om trivsel og glede.

Evaluering av arbeidet

Ved endt toårig prosjekt skal arbeidet evalueres på hver enkelt skole. Det vil utarbeides en rapport med evaluering og måloppnåelse av prosjektet som helhet.